Maguindanao Network

Papedsampaya sa katigan kano pageletan o talainged endo so inged

 ULO NU TUDTOL: MILF dala bitiala nin sa guligaw sa Sabah, nanawag sa kalilintad     [MagNet] Sultan Kiram nanawag sa ‘Ceasefire’, Malaysia dala talima     [MagNet] Marine, namagigis sa awan sa sinapang so kasundaloan na MILF sa Sulu     [MagNet] Kadtalo na MILF sa Sultan sa Sulu: Inidsabuta nami sekano sa kapembitialay     [MagNet] PNoy pakabaw sa dikna mapya a makabinasa sa kapembitialay     [MagNet] MILF pinamitialan: dili den ipamamantag si Misuari     [MagNet] Engr. Edward Guerra na-maradika ulyan a labi 2 lagon a kinasigkem lon    [MagNet] Sajahatra Bangsamoro niludsoan no Ameerul Mujahideen endo si PNoy    [MagNet]Kamal na MILF endo mga mapulo sa EU bagilaya     [MagNet]    BIAF endo AFP pedtabanga sa kapia na kambisita ni PNoy    [MagNet]    GPH/MILF talks napasad kagay.. dala napasad sa annexes ugaid na nagayon sa mangaden sa Third Party Monitoring Team (TPMT)     [MagNet]    Third Party Monitoring Team (TPMT) a bagilay, pedtulik, endo pedsima sa kapenggulalan sa nadalem sa FAB endo so Annexes, pinangaden na GPH endo MILF     [MagNet]    Mga inged a tagapeda sa TPMT kasabutan sa sumukli a ulan-ulan     [MagNet]    IMT endo AHJAG nakasundol i galbekan nin sa isa a lagon    [MagNet]    GPH endo MILF nagayun sa imasaden sa magan-sa-magan so annexes na FAB    [MagNet]    Ngibo a Bangsamoro nangaden sa malilintad a "Rally" sa ludep na Bandar na Kutawato    [MagNet]    Amir no Bangsamoro nanawag sa mga taw a bamantiyali sa dunya sa pagkauladen nilan so tamok nilan sia sa Mindanao

http://picasion.com/gl/1WVQ/

http://picasion.com/gl/1WVT/

 ___________________________________

Darul Ifta sa Bangsamoro Homeland: Guiamat i paganayan a Eid'l Fitr

Bandar na Kutawato -- Pinasabutan na walay nu Darul Ifta sia sa kalupan na Bangsamoro Homeland i gay na Guiamat, August 9, i paganayan a Eid'l Fitr nandu ento ba a gay i kapedsambayang sa buka na hariray fitri al-mubarak. [sumpat na bitiala

 KAPED A TUDTULAN: 


www.picasion.com
 

ANDANG A MGA TUDTULAN: 

 
Katigan ni: Mubarak Dumato 
Egkanggula anya sia sa Egypt na dikna den i nia papalnan a guligaw atawka kapembunoa sa pageltan na mga political parties atawka mga lumpokan, dikna i nia kapembunoa sabap sa kabagagawa sa kamal sa mana ipebpayag (ipeb-promote) na mga taw anya minagaw sa kamal sa silan anya a mga Islamist na malini  kumamal. [sumpat na bitiala 

TANTAWAN 

Kaped sa bitiala no Ameerul Mujahideen, Chairman Al Haj Murad Ebrahim, sa kina ludso na 'Sajahatra Bangsamoro'

“Mga lusod nami sa tiyan a mga Mujahideen a naka-dalpa kanu nia a kinalimud-limud. Nia a kinalimud tano na unga i nia o kabangilay tano sa sulotion kanu prob-lema tano. Ugaid na nia a unga, na dikna i nia sambi no kinadulumasayan tano, kagina so kinaduluma-sayan tano a naka labi 40 lagon na dili kasambian na mayabu ba a mga development, ka kinandulu-masayan tano na...[Sumpat na Bitiala]

 

So kapembitialay na iped-support sa Jihad

 Ini sulat ni: Jasmine Mohammad

Dala ganti nin i pakasugat a kailay kano sabap o kapembitialay tano sa gobirno na Pilipinas. Amaika di makasugat i kakenal tano kano kapembitialay (peace talks) na yanin ulian na ebpatay so kapaninindeg tano na makailing tano sa kailingan tano na yanin ulian na empleado tano bo na gobirno...[sumpat na bitiala]

 Kaparihala sa salig

Engguna mambalay so Moro National Libera-tion Front (MNLF) sia kano 1960’s na ini tape-nay no langon o maging-ed a Bangsamoro i ‘salig’ sa kapananggit kano pro-blema no maginged nan-do ka-pangilay sa ukit a kaumpiya sa kano guligaw sa... [sumpat na bitiala]

WEB LINKS

Luwaran.com
Luwaran.net
Institute of Bangsamoro Studies (IBS)
Bangsamoro Substate
Maranao
MindaNews
Mindanao Examiner
Kapanuliman 
Maradika Online 


blog counter